Конференция на тема –“Еко възпитание, еко устойчивост и еко развитие в предоставяне на туристическите услуги на територията на МИРГ Варна-предпоставки за инвестиции и устойчив растеж", се проведе в Белослав, съобщи Агенция "Фокус".

Тя бе по Процедура- BG14MFOP001-4.053 “Екологична и устойчива рибарска област" - Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Договор МДР-ИП—01-74/17.10.2023 г., BG14MFOP001-4.053-0005 - “Еко възпитание, еко устойчивост и еко развитие в предоставяне на туристическите услуги на територията на МИРГ-предпоставки за инвестиции и устойчив растеж".

Конференцията включваше представяне на проекта и Програмата за морско дело и рибарство. Бяха изнесени презентации, като след всяка се провеждаше и обсъждане под формата на свободни и открити дискусии. На тях присъстващите изказваха и защитаваха своите тези, като по този начин те споделиха своя опит в материята и проблематиката, и обмениха идеи и решения на проблеми, свързани с екологията и туризма, и предоставяните от него продукти и услуги.

На конференцията бяха презентирани Еко норми и правила за прилагането им от туристите, при предоставянето и ползването на туристически продукти и услуги. Те бяха систематизирани по разновидност, като правна Европейска рамка, и като конкретика, свързана с тяхното прилагане. Проведе се дискусия, като се чуха различни мнения на отделните представители на заинтересованите страни. В заключение след проведените дебати Еко нормите и правилата за прилагането им от туристите при предоставянето и ползването на туристически продукти и услуги се приеха от всички присъстващи единодушно.

Бе презентирано и Еко възпитание, еко устойчивост и еко развитие в представяне на туристическите услуги на територията на МИРГ. То беше съпроводено с обсъждане и дискусия, в която се включиха участниците в конференцията.

На конференцията бяха представени и продуктите на проекта:

- Наръчник за еко възпитание, еко устойчивост и еко развитие в предоставяне на туристическите услуги на територията на МИРГ.

- Онлайн платформа за популяризиране, обучение и показване на добрите примери и практики при прилагане и спазване на екологични мерки и норми в предлагането на туристически продукти и услуги.

- Прожектиран бе филм, създаден с цел популяризиране на екологичните мерки и норми при предоставяне на туристически услуги и продукти на територията на МИРГ.

За всички участници бяха осигурени работни материали, което включваше - чанта, бадж и материали. След приключване на конференцията всички участници получиха Удостоверения за участие в конференцията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.