Стартира трети етап от Общинската програма "Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на Община Белослав“ в изпълнение на Наредба на Общински съвет Белослав за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на община Белослав“, съобщи Областния информационен център във Варна, цитиран от Varna24.bg.

Програмата е насочена към обновяване на междублоковите пространства – общинска собственост, с активното участие на гражданите, което създава възможност за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих.

Право да кандидатстват за финансиране имат всички етажни собствености, регистрирани по чл. 46б от ЗУЕС и сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 44 от ЗУЕС на територията на община Белослав.

Желаещите кандидати следва да проведат общо събрание на етажната собственост за вземане на решение за кандидатстване по "Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на община Белослав“, в присъствието на представител на Общинска администрация.

Максималната сума за финансиране на проект e до 4000 лв. с ДДС. Няма да се финансират проекти, разработени от етажни собствености, които са подпомагани за същия проект или не са изпълнили условията при предходно финансиране.

Инициативата за облагородяване на междублоковите пространства стана възможна след приемането на наредба, инициирана от кмета на Община Белослав, инж. Деян Иванов, която бе приета от Общински съвет – Белослав с решение № 212/08.04.2021 г. Същата е изменена с решение № 36 от Протокол № 3/14.12.2023г. на Общински съвет – Белослав.

Целта е повишаване качеството на живот в отделните райони на общината чрез ремонт и обновяване на зелените площи, стимулиране на гражданското участие в инициативи за озеленяване, насърчаване на доброволчеството, превантивен ефект по отношение на посегателствата върху общинско имущество.

Проектните предложения, с включени финансов план с количествени и ценови показатели на заложените материали и графични изображения като скици, чертежи и др., на зеленото пространство, което ще се реновира, както и изискваните съпътстващи го документи, се адресират до кмета на Община Белослав и се подават в Центъра за административно обслужване в Общинска администрация.

Одобрените проектни предложения се изпълняват в срок до 30 ноември на календарната година.

Към днешна дата чрез наредбата са реализирани 7 проекта на обща стойност 20 866 лв.

Допълнителна информация за реда на кандидатстване, одобрение и изпълнение на проектите по програма "Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на Община Белослав“, можете да достъпите на следния линк: https://beloslav.org/section-90-content.html

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.