По случай най- любимия празник на всички деца – 1 юни, който е и рожденият ден на ЦПЛР – гр. Аксаково, ще приключи конкурсът за детска рисунка, стихотворение или разказ на тема „Портите на щастието”. От сайта на общината научаваме, че победителите се очаква да бъдат съобщени на 15 юни.

В надпреварата имаха възможност да се включат деца от 5 до 18-годишна възраст в няколко направления – за рисунка, за написване на разказ или стихотворение. Във всяко направление и възрастова група ще бъдат раздадени по една първа, втора и трета награда (грамота и предметна награда), както и поощрителни награди.

Имената на всички наградени участници ще бъдат обявени на 15 юни, в сайта на община Аксаково.

Начинът на награждаване ще бъде обявен допълнително, съобразено с мерките на епидемиологичната обстановка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.