Два колективни трудови договори в сферата на социалните дейности и в сферата на културата бяха предписани днес в сградата на Община Варна от кмета Иван Портних, Васил Василев - председател на СРС на КТ „Подкрепа“, Анна Ковачева - областен координатор на КНСБ - Варна и Веселин Рашев -председател на ИК на Съюза на българските учители.

„Приветствам добрия диалог с нашите партньори от синдикалните организации, което развиваме и надграждаме в полза на хората. Въпреки кризата и трудностите, свързани с нея, днес потвърждаваме нашите ангажименти в сферата на културата и на социалните дейности. В началото на годината подписахме и договор, който осигури допълнително финансиране за здравните работници“, заяви кметът Иван Портних. Благодарност за сътрудничеството с Община Варна бе изказана и от представителите на синдикатите.

В КТД в сферата на социалните дейности е предвидено увеличаване на индивидуалните работни заплати, което да се извършва на базата на постановление на МС и на условия, регламентирани в КТД 2020-2022, като това става автоматично от датата на влизане в сила на актуализирания размер на минималната работна заплата, като за 2021г. минималният праг е 650 лв. Договорените и действащи към датата на сключване на този КТД размери на индивидуалните основни работни заплати се увеличават с не по-малко от 5 %, считано от 1 януари 2021 г.

Страните поемат ангажимент ежегодно да договарят възможност за актуализиране на размера на основното и допълнителните трудови възнаграждения. Гарантира се изплащането на една минимална работна заплата за Световния ден на социалната работа и за коледните празници, съобщи "Live.Varna.bg".

Запазва се размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 1.5% върху основното трудово възнаграждение, както и размерът на договорените по- високо платени годишни отпуски – 40 дни за специализиран персонал и от 22 до 28 работни дни за останалия персонал. Гарантирани са средства ежегодно от общинския бюджет за обучение на специалистите от социалните дейности.

КТД в сферата на културата препотвърждава условията на предходния от 2018г. Запазват се всички социални придобивки, договорени със синдикатите, в това число по 1 минимална работна заплата за Коледа и за Деня на българската просвета и култура – 24 май, както и допълнително дни отпуск за служителите с трудов стаж до 5, до 10, до 20 години и повече години. КТД се съобразява с единния разходен стандарт, договорен на национално ниво. По този начин се дава възможност за една добра база, която може да бъде предоговорена и надграждана на местно ниво в културните институции на град Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.