Работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа" и ролята на европейските съвместни предприятия" ще се състои утре, 2 август 2021 г., в Икономически университет – Варна.

Гост-лектор ще бъде доц. д-р Евгени Евгениев – първи секретар, сектор „Наука", Постоянно представителство на Република България към ЕС, гр. Брюксел, Белгия.

Семинарът ще акцентира върху съществената роля на „Хоризонт Европа" (рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС за 2021 – 27 г.), лидерската позиция на ЕС, както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на транспорта (въздушен и ж.п.), информационните и комуникационни технологии, интелигентните мрежи и услуги, високопроизводителните изчислителни технологии, здравеопазването, биотехнологиите и чистия водород.

От пролетта на 2022 г. европейските съвместни предприятия ще организират конкурси (с директно финансиране от Брюксел) и се очаква да се генерира бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро.

Форумът ще бъде открит от д-р Х. Као – ръководител на отдел „Стратегии и политики" в Huawei за ЕС със седалище в Брюксел.

На семинара ще присъстват само предварително регистрирани участници, но при интерес от Ваша страна към д-р Х. Као или доц. Е. Евгениев можете да се срещнете с тях в 12.00 ч. пред зала 1 в академичната сграда на Икономически университет – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.