Жители на селищно образувание Горна Трака започнаха петиция, чрез която се надяват да спрат започналото изсичане на гората, която по кадастрална карта се води към Коджа тепе. Според текста на петицията изсичането е започнало на 5 декември.

Петицията е адресирана до Министерството на земеделието, храните и горите, Европейската агенция по околна среда, Министерството на околната среда и водите и Българското дружество за защита на птиците. Подписите в нея са на хора, които живеят в местността Коджа Тепе (позната и като Голяма Могила ), местността Ваялар и Горна Трака.

Изсичаната гора е била засадена с противоерозионна цел, против наводнения и ветроспираща, припомнят местните хора и тази събота ще се съберат втори протест срещу сечта, 10 часа на спирка "Захари Дончев", съобщава Радио Варна. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.