24-годишен се призна за виновен в извършена при условия на продължавано престъпление кражба на стоки от супермаркети, съобщиха от Варненския районен съд.

Самата кражба е осъществена с три отделни деяния, извършени през непродължителен период от време – от 21 октомври до 7 декември 2022 година. На три пъти през горепосочения период, от два магазина във Варна, подсъдимият отнемал различни пакетирани продукти – вакуумирани сирена, кашкавали, риба и множество консерви, които скривал в раницата или под връхната си дреха. През касовата зона преминавал, като не заплащал нищо или само стоки с незначителна стойност. Престъпните деяния са установени при преглед на записи от видеоохранителните камери, а в един от случаите подсъдимият е засечен с откраднатите артикули при проверка на изхода на супермаркета, непосредствено след поредния случай на кражба. На около 130 лева възлиза общата стойност на отнетите вещи.

24-годишният младеж е неосъждан досега, а причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. По силата на постигнато между страните споразумение с признание на вината, което съдът одобри, на подсъдимия бе наложено наказание от 6 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага с изпитателен срок от 3 години. В негова тежест са направените по делото разноски за над 400 лева.

Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.