34-годишен мъж от Провадия беше осъден на 3 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Пред състав на Районен съд – Варна подсъдимият се призна за виновен в това, че на 16 февруари тази година, пред системен администратор в сектор “Пътна полиция” към МВР-Варна, съзнателно се ползвал от неистински официален документ – диплома за завършено образование. Въпреки че имал само начално образование, подсъдимият представил диплома за средно образование на негово име, с посочен издател СОУ „Найден Геров" - гр. Варна. За самото съставяне на неистинския документ от подсъдимия не може да бъде търсена наказателна отговорност. Деянието е наказуемо по чл. 316 от Наказателния кодекс.

34-годишният мъж е неосъждан. Наказанието беше наложено по силата на постигнато между страните и одобрено от съда споразумение.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.