Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и 25-годишния Ахмед Исмаил, с което той се призна за виновен, че държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

Страните приеха за безспорно установено, че на 17.06.2020 г. в гр. Суворово, в мъжа са били намерени 13,49 грама марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 8,94% на стойност 80,94 лв. и 0,63 грама марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 8,87% на стойност 3,78 лв. На същата дата подсъдимият продал част от наркотика на жена от града.

За извършеното престъпление Исмаил прие да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 2 месеца, което да бъде отложено с три години изпитателен срок. По- лекото наказание – „глоба“ не му беше наложено.

Подсъдимият следва да плати в седемдневен срок и направените по делото разноски в размер на 370,91 лева в полза на държавата по сметка на ОД МВР-Варна.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.