Екип от Софийски университет „ Св. Климент Охридски“, оглавен от проф.д-р Силвия Николаева гостува днес в Средно училище „Гео Милев“ – Варна. Университетските преподаватели имат изследователски интерес към свързаността между формалното и неформалното образование в училище и са на етап теренни проучвания.

Целта на посещението, което е по тяхна инициатива, е събиране на примери за добри практики.
Директорът Албена Павлова представи училището, проектите по които се работи, извънкласните дейности в клубовете по интереси, националните програми, в които са включени учениците.

По време на неформалната среща педагозите разказаха за интердисциплинарните уроци, които обединяват няколко предмета и се подготвят съвместно от няколко учители. Говориха за това как мотивират участието на учениците в извънкласни форми.

За умението да се намерят интересни теми и задачи, които да провокират творческите и изследователски нагласи на учениците, за да участват с желание в работата, да искат да си сътрудничат в в екип, да презентират създадените продукти.

Учителите споделиха своята практика в използването на театралната педагогика в обучението по чужди езици- английски, немски и руски, за прилагането на иновационни подходи в своята работа и в извънкласните форми.

Гостите проявиха интерес към работата на клуб „Активно учителство“, в който участва част от екипа на училището и темите, които се разискват на техните срещи. Учителите с конкретни примери разказаха за работата си с родителите в създаденото „Училище за родители“, за съвместните срещи, дискусии, разглеждане на конкретни казуси.

Психологът на училището сподели своите впечатления за участието на родителите, заедно с техните деца, в различни инициативи, уроци, тренинги и как техния интерес и доверие нарастват с времето.
Неформалният характер на срещата позволи да бъдат задавани много въпроси, да се споделят мнения и да се говори с конкретни примери.

Проф.д-р Силвия Николаева изрази общото мнение на университетския екип, че са силно впечатлени от мащабната и разнообразна дейност в училището, свързана с неформалното образование. Тя добави, че всичко научено директно влиза в тяхната преподавателска работа и обучение на студентите.

В края на срещата гостите получиха и няколко книжки, които събират педагогическия опит на учителите - „Родители и учители заедно за успеха на децата“, „В разбиране на различието“, „Ролята на възрастните за формиране на самостоятелност у децата“, както и алманаха издаден по повод 40 – годишнината на СУ „Гео Милев“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.