Времето позволяваше, за да бъде положен биндер на ул."Братя Бъкстон" (в участъка от бул. „Левски“ до ул. „Битоля“). Износващият слой асфалт ще бъде положен през март. Това съобщава в социалните мрежи кметът Иван Портних за ремонтните дейности по улицата, която община Варна обновява. И допълва: 

"ВиК поднови изцяло в този участък основния водопровод и отклоненията към сградите, приключва изграждането на нови тротоари, бордюри и паркоместа

Предстои ремонт и на следващия участък на ул. „Братя „Бъкстон“ - от ул. „Битоля“ до ул. „Генерал Колев“.

Ремонтите са част от плана за рехабилитация на по-малки улици, които осигуряват връзки с булевард "Васил Левски"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.