Срокът на изпълнение на проекта „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ се удължава до края на месец септември, съобщават от дирекция „Социални дейности“ към община Варна.

От услугата могат да се възползват 300 лица, които са в затруднение да си осигурят сами прехраната си. Право да кандидатстват имат многочленни семейства, лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка и такива, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, лица поставени под карантина, както и лица обект на социално подпомагане.

За всички тях ще бъде осигурен топъл обяд по домовете в работни дни, съобщава "Live.Varna.bg". Храната се приготвя при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и необходимите противоепидемични мерки.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата от COVID-19 чрез механизма REACT_EU.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.