Първо общо събрание на Регионална колегия на съсловната организация на лекарските асистенти и фелдшерите във Варна ще се проведе на 1 юли, съобщи Агенция „Фокус”. Началото й ще бъде дадена в 15.00 ч. в аудитория "Проф. Г. Капрелян“ етаж 1 в сградата на РЗИ-Варна при следния дневен ред:

1. Избор на органи на колегията (управителен съвет, контролна комисия, комисия по професионална етика);

2. Избор на делегати за първия конгрес на съсловната организация.

Това става във връзка с изискванията на § 19, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (обн. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.