Учителите, директорите, родителите и учениците не считат за подходящо носенето на маски в клас за начален етап. Мнозинство от учителите и директорите обаче желаят учениците в прогимназиален и гимназиален етап да носят маски в час.

Това сочат резултатите от изследване на директорските организации в образованието СДСОРБ и СРСНПБ, проведено сред директори, учители, родители и ученици, съобщи БНР.

И при четирите групи е обща тенденцията за по-голямо одобрение на носенето на маските в клас с нарастването на възрастта

Учителите и директорите считат, че носенето на маски би направило по-безопасна училищната и външната среда.

Отчетливо мнозинство от родителите и учениците не желаят учениците и в прогимназиален и гимназиален етап да носят маски в клас. Родителите и учениците считат, че носенето на маски няма да направи по-безопасна училищната и външната среда.

И в четирите групи по-голяма е нагласата за носене на маски в районите с най-голямо заразяване от COVID-19, като София, Пловдив, Варна, Бургас, Търговище и.т.н

Анкетата е проведена и обобщена от Асен Александров и Диян Стаматов и е национално представителна. Участвали са представители от 221 общини.

С оглед големия брой заболели учители в много училища и психическата нагласа на учителите СДСОРБ и СРСНПБ препоръчват задължителното носене на маски в клас за прогимназиален и гимназиален етап.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.