Депутати от ГЕРБ и Обединените патриоти внесоха законопроект, който предвижда професията на психолозите да може да се упражнява само от квалифицирани специалисти, регистрирани от Съсловното дружество на психолозите в България. Добър ли е този законопроект? Темата в "Денят започва" по БНТ коментираха психолозите Рени Велчева и Панайот Рандев.

По думите на Рени Велчева законопроектът има добри намерения, но реално не регулира дейността и не е ясно какви са стандартите за работа. Има изискване единствено за плащане на членски внос от абсолютно всички, които се задължават да членуват в Дружеството на психолозите.

Панайот Рандев подчерта, че България е единствената страна в ЕС, която няма такъв закон. Лобизъм от различни страни е причината до момента да няма закон. България има близо 14 000 дипломирани психолози, половината от които работят по специалността.

Академичните психолози са само 140, но въпреки това се опитват да наложат възгледа си, който е много различен от този на клиничните психолози, уточни той и допълни, че практическата работа с хора е доста сложна дейност и крайно различна от четенето на лекции, посочи той.

Рени Велчева беше категорична, че законопроектът трябва да бъде оттеглен и да бъде направен нов след широк дебат в самата гилдия, какъвто дебат не е иницииран. Редно е да се създаде закон, за да може професията да бъде държавно регулирана.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.