Основното училище „Свети Климент Охридски“ в село Константиново получи одобрение за формиране на слети паралелки на последното заседание на Постоянната комисия "Наука и образование" към варненски общински съвет.

Причина за това са малкият брой деца, които посещават учебното заведение. Така от години в училището децата от различни класове учат заедно, включително и по време на дистанционното обучение, което се наложи, заради Covid-19 кризата.

Тази година училището в село Константиново посрещна само един първокласник. Общият брой на всички ученици е 40, което е причина да бъде направено всичко възможно учебното заведение да се запази в малкото населено място и да не се налага децата да пътуват всеки ден до големия град. Така от години в Константиново се учи в слети паралелки.

В една класна стая влизат децата от първи и трети клас, в друга от втори и четвърти, а в трета – шести и седми. Единствено петокласниците са в самостоятелна паралелка, защото са 11 на брой и нормативната уредба позволява толкова ученици да сформират отделен клас. На всички тях преподават седем учители, каза за Радио Варна директорът на училището Ивелина Георгиева. Няма значение какви са паралелките при организирането на дистанционна форма на обучение, обясни директорката.

„Обучението е по един и същи начин. Организацията е една и съща. Имаме разработени вътрешни правила и алгоритъм за преминаване на обучение в електронна среда. Избрали сме виртуална класна стая към електронния дневник, който ползваме.

Ако се наложи, за радост до този момент не се е наложило, имаме готовност да преминем към обучение от разстояние и това обучение не е по-различно от същото в нормалните паралелки, които са от един клас, а не са слети.“

По-малкият брой ученици е помогнал много по-бързо да организират дистанционната форма на обучение миналата учебна година, каза още Ивелина Георгиева.

„100 процента от учениците през цялото време бяха обхванати в обучението от разстояние. Всички имаха устройства – лаптоп, компютър или таблет и всички ефективно се включиха в обучението.“

За щастие в училището в Константиново към днешна дата няма случай на заразен с коронавирус – нито дете, нито възрастен. И там, като във всички други училища, са взети необходимите предпазни мерки, съобразени с изискванията на министерството на здравеопазването.

„Децата и учителите са с маски в училище, съобразно препоръките от МОН. Учебният процес протича нормално. Учителите обясняват, медицинското лице провежда беседи, класните ръководители напомнят всяка сутрин правилата. Засилена дезинфекция и по-строг контрол. Много от нещата, които сега въведохме като противоепидемични мерки ние и преди това сме ги прилагали, така че нищо за децата и учителите не се е променило.“, каза директорът на училището Ивелина Георгиева, цитирана от Радио Варна..

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.