Многофункционална спортна площадка ще бъде изградена в СУ "Васил Левски" в гр. Долни чифлик. Договорът за начинанието бе подписан от представител на Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла и от кмета на общината Красимира Анастасова. Споразумението предвижда да се предостави безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект с наименование „Подобряване на образователната инфраструктура в община Долни чифлик“ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 МИГ Долни чифлик и Бяла - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяване на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ по Оперативна програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Предвижда се изграждане на многофункционална спортна площадка и благоустрояване на прилежащите площи около нея в СУ "Васил Левски" в гр. Долни чифлик, която включва писта за лека атлетика; комбинирано игрище за баскетбол и волейбол; игрище за баскетбол; комбинирано игрище за волейбол; игрище за футбол на малко поле; три амфитеатрални стоманобетонови трибуни към игрищата. Предвижда се нова подходяща растителност с цел създаване на по-комфортна среда и частично засенчване на новите трибуни.
Размерът на първоначално одобрената финансова помощ е 136 924,82 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.