Снимка eufunds.bg
С цел улесняване на двете групи пътници – учащи и лица с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50% до 100%, както и на техните придружители - се предлага възможност за закупуване на отчетен период на абонаментните карти за по-голям период от време, съобщават от ОП ТАСРУД към Община Варна. До момента тези групи пътници са имали възможност да закупуват отчетен период за абонамент от 30 календарни дни. Считано от 1 октомври 2022 г. те ще могат да купуват отчетен период за 30, 60 или 90 календарни дни.

Изборът на желания отчетен период ще е обвързан с условията и периода на валидност на съответния им документ, на базата на който ползват правото на пътуване на преференциални цени. При учащите - това е заверена ученическа лична карта/студентска книжка, а при лицата с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 %, както и на техните придружители е удостоверение, издадено от съответния район/кметство с указан период на валидност на решение на ТЕЛК, уточняват от ТАСРУД.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.