Вчера се състоя Общинска щафета за "Купата на Община Провадия", в която взеха участие ученици от V до X клас. Тя се проведе в следните възрастови категории: V-VII клас момчета, VIII-X клас девойки и VIII-X клас юноши.

След оспорваната надпревара състезателите се подредиха в следното класиране:

V-VII клас момчета

1 място - II ОУ "Иван Вазов", гр. Провадия
2 място - СУ "Димитър Благоев", гр. Провадия
3 място - ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Блъсково

VIII-X клас девойки

1 място - СУ "Димитър Благоев", гр. Провадия
2 място - ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Блъсково

VIII-X клас юноши

1 място - ПГХРТ "Цар Симеон Велики", гр. Провадия
2 място - СУ "Димитър Благоев", гр. Провадия

Гост на щафетата беше кметът на Провадия, г-н Димо Димов, който връчи грамотите и купите на наградените отбори.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.