ОУ „Христо Ботев“ във Варна се включи в кампанията на Европейска седмица на мобилността, която се провежда ежегодно в периода 16 - 22 септември, съобщи главният учител Росица Недева.

Тази година темата на ЕСМ е „Чиста мобилност за всички“, а мотото е „Избери как да се придвижиш“.

В двора на училището се проведе разяснителна кампания с ученици от пети и шести клас. Гости на събитието бяха представители на РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция-Варна и представител на новата дирекция на община Варна „Екология и опазване на околната среда“.

Децата споделиха, че за предвижване много често използват велосипеди, ролери, скейтбордове и др. Показаха знания за замърсителите на въздуха, както и как може всеки един от нас да помогне за опазването му. Децата получиха подаръци от Басейнова дирекция и грамота за активно участие от дирекция „Екология и опазване на околната среда“, община Варна.

Накрая децата засадиха кипарис, съобщи сайтът "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.