На 16.06.2021 г., ученици от частно начално училище „Френе“ – гр. Бургас посетиха формированията от състава на Флотилията. Обекти бяха ракетен катер „Мълния“ и базов миночистач „Прибой, съобщиха от ВМС.

Обучаемите разгледаха корабите и се запознаха с тяхното въоръжение и функционални задачи.

Посещението беше осъществено при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, за недопускане разпространението на COVID – 19.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.