27 ученици от ХI “в“ клас на Варненската търговска гимназия „Георги Ст. Раковски“, специалност „Бизнес администрация“ получиха днес сертификати за успешно преминала производствена практика в Окръжен и Районен съд – Варна.

Те им бяха връчени от председателя на институцията съдия Марин Маринов и съдебния администратор Мирослава Славчева. Всеки от тях получи екземпляр от действащата Конституция на България и информационни материали за съдебната система. На церемонията присъстваха директорът на Варненската търговска гимназия Жечка Георгиева и класният ръководител Кристина Жейнова, които благодариха за партньорството на Окръжен съд - Варна.

Единайсетокласниците от специалност „Бизнес администрация“ преминаха практиката в периода 02.12.2019г. до 30.06.2020г., като част от нея, заради ситуацията с Covid-19 се наложи да бъде дистанционно. Всички те положиха финален изпит с въпроси показващи знанията им за съдебната система и ролята на администрацията. Учениците се справиха отлично, като две от възпитаничките Петя Иванова и Дуйгу Хасан постигнаха максималния резултат от 100% верни отговори.

Съдебният администратор на Варненския окръжен съд Мирослава Славчева, която е и възпитаник на гимназията, посочи че е впечатлена от качеството и все по-интензивната практическа насоченост на обучението във ВТГ „Георги Ст. Раковски“. Заедно със съдия Маринов изразиха готовност и занапред да продължат съвместните инициативи, които да бъдат от полза на учениците в натрупването на знания и умения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.