Американски и швейцарски учени са доказали, че вътрешните процеси на взаимодействие на вещества все още са активни в недрата на Венера.

Резултатите от изследването са публикувани в списанието Nature Geoscience.

Известно е, че повърхността на Венера се е образувала по-късно от тази на Марс или Меркурий, вътрешността на които отдавна е студена. За скорошната вътрешна активност на планетата говорят пръстеновидни структури, известни като "корони".

Смята се, че те са се образували, когато потоци от горещ материал от вътрешността се издига към повърхността, подобно на земните мантийни потоци, които се издигат през мантията и земната кора и образуват вериги от вулканични острови на повърхността, като Хавайските или Канарските острови.

Въпреки че учените признават, че механизмите за образуването на земните мантийни потоци и дълбоко разположените горещи струи на Венера могат да бъдат коренно различни, пише “vesti.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.