С престижната международна награда "Златна сова“ бе удостоена проф. Цанка Дикова от Медицинския университет във Варна, съобщи Агенция „Фокус”.

Призът на името на проф. Фридерик Страуб бя получи от Световната академия по материали и машинно инженерство, която връчва почетни награди на изтъкнати учени от различни страни.

Наградите бяха раздадени на 26-тата Международна научна конференция "Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME & bio 2024“. Конференцията бе посветена на новите тенденции в развитието на биоинженерството, както и на създаването, изследването и приложението на нови материали в общата и дентална медицина, и биополимерни покрития за безотпадни технологии при производството на хранителни продукти и добавки. Събитието бе организирано от Световната академия по материали и машинно инженерство (WAMME) и от Медицински и дентален инженерен център ASKLEPIOS в Гливице, Полша. Учени от 18 страни от всички континенти представиха резултатите от своите изследвания. Групата от България бе най-многобройна и включваше пет представители на факултетите по Дентална медицина, Медицина и Фармация на Медицински университет – Варна. Участието в конференцията се осъществи в рамките на проект № BG-RRP-2.004-0009-C02 Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM), финансиран от Европейския съюз – Next Generation EU. От научна група 3.1.4. PersIm три презентации представиха проф. Цанка Дикова – ръководител, гл. ас. Ивайло Парушев – старши сътрудник и ас. д-р Петър Вълчанов – постдокторант, а от научна група 3.1.2. SMART презентация направи ръководителят на групата – проф. Кръстена Николова. От името на Факултета по Дентална медицина с постер участва гл. ас. д-р Преслав Пенчев. Те представиха резултати от своите изследвания в областта на приложение на технологиите на 3D печат за изработване на дентални конструкции от сплави и пластмаси и за планиране на хирургични интервенции в ортопедията, както и създаване на филми от хитозан с етерично масло от карамфил.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.