Учебният център на ЕНЕРГО-ПРО посрещна ученици от Професионалната гимназия по електротехника във Варна. Посещението е част от политиката на компанията да подкрепя учебните заведения в подготовката на професионални кадри в сферата на енергетиката

Бъдещи електротехници и електроинженери, завършили през тази година десети клас в ПГЕ (професионална гимназия по електротехника) в град Варна, гостуваха на ЕНЕРГО-ПРО в учебния център на компанията и наблюдаваха изпитания във Високоволтовата лаборатория на ЕРП Север. Посещението е част от практическата подготовка на младежите след приключване на първи гимназиален етап.

Визитата стартира със задължителен инструктаж за безопасна работа с електрически съоръжения, след което експертите по електроенергетика в Учебния център на ЕНЕРГО-ПРО представиха на бъдещите единадесетокласници основни съоръжения, които се използват в електроразпределителната мрежа. Техният гимназиален преподавател отбеляза, че Електроразпределение Север, част от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, е най-големият работодател в Североизточна България в енергийния сектор и е основна възможност за професионална реализация след тяхното успешно дипломиране.

В специално оборудваните учебни зали бъдещите енергетици наблюдаваха демонстрация на работата с различните типове силова апаратура, кабелни глави, както и разгледаха умалено копие на въздушна електропроводна линия. Обучението продължи с посещение на Високоволтовата лаборатория на Електроразпределение Север, където експертите на дружеството запознаха младежите с основните типове изпитания на кабели, изолатори и специализирани предпазни средства.

От създаването на Учебния център на ЕНЕРГО-ПРО през 2009 година до сега в него са преминали обучение хиляди настоящи и бъдещи енергетици, които са усвоили нови практически знания за безопасна работа с електрическите съоръжения.

Отварянето на вратите на Центъра за ученици и студенти още по време на образователния процес цели запознаване на бъдещите енергетици със спецификата на професията.

Посещенията на ученици и студенти в Учебния център са част от политиката на компанията да подкрепя учебните заведения в подготовката на професионални кадри в сферата на енергетиката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.