На 7.08.2021 г. ще се проведат турнири по волейбол и баскетбол за ветерани. Нашите отбори ще се срещнат с отборите на гр.Одеса.

Срещите ще се проведат в спортната зала на Икономическия университет.

От 14 часа започва срещата по волейбол жени между отбора на Ветерани Варна и Ветерани Одеса.

От 15 часа е срещата по баскетбол жени между Варна и Одеса.

От 16.30 часа – баскетбол мъже между Ветераните на Варна и Одеса.

Турнирите се организират от СК на Ветераните спортисти в гр.Варна с активната подкрепа на Дирекция „Спорт“ на Община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.