Меморандумът за сътрудничество между двете висши училища беше официално подписан на специална среща между ректорите на учебните заведения на 10.10.2022 г. в Технически университет – Варна.

Ректорите проф. д-р Марияна Божинова и проф. д-р инж. Венцислав Вълчев заявиха желанието си за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие и взаимодействие между двете академични институции. Начертаха бъдещите съвместни дейности и потвърдиха готовност да обединят усилията си за партньорство в интердисциплинарното образование, отговарящо на нуждите на работодателите.

На срещата бяха договорени и разработването на съвместни, интегрирани и хибридни учебни магистърски програми в областта на техническите науки и икономиката, организирането и провеждането на съвместно обучение, в присъствена и дистанционна форма в електронна среда, съвместното участие в разработването и изпълнението на национални и международни проекти.

Планираха се и създаването на смесени научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации, участия в дискусии и образователни форуми и сътрудничество на университетските кариерни центрове, с цел популяризиране на възможностите за стажове и свободни работни места за студентите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.