Компетентно жури от Технически университет – Варна, организатори на Националния университетски конкурс за ученици от XI и XII клас, съвместно с РУО – Варна, оцени най-добрите мултимедийни презентации на тема „Моята специалност - моята професия – моето бъдеще“, както и интервюта с професионалисти в инженерни браншове в България.
Събитието на 12.04.2024 г. беше уважено от проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на университета, Богдана Радева, ст. експерт в РУО – Варна, и организационния комитет в състав - доц. д-р инж. Нели Калчева, доц. д-р инж. Тодорка Георгиева, доц. д-р Елена Колева, доц. д-р инж. Марияна Тодорова, х. ас. инж. Кристина Матева, както и преподаватели – членове на компетентно жури за оценка.
Проф. Пламенов приветства гостите и участниците в конкурса, като сподели удовлетворението си от това да види младежи с желание за развитие и бъдещи студенти на университета. Той сподели: „Мотото на нашия университет гласи: „От възможност към действителност“, и ние ви гарантираме, че всяка специалност, която изберете да изучавате при нас, ще ви донесе успехи в настоящето и бъдещето.“
Във финалния етап на Националния университетски конкурс „Професии на настоящето и бъдещето“ участваха десет от най-добре представилите се в надпреварата от градовете Добрич, Нова Загора, Шумен, Русе и Враца. От тях журито в състав: доц. д-р инж. Нели Калчева, доц. д-р инж. Свилен Стоянов, доц. д-р инж. Фирган Ферадов, гл. ас. д-р Пламена Янкова, доц. д-р инж. Марияна Тодорова, ас. д-р Елена Вълкова определи първите трима:
1-во място: Анна-Мария Стефанова, МГ „Баба Тонка“, Русе, профил: софтуерни и хардуерни науки.
2-ро място: Станислав Якимов, СУ „Панайот Волов“, Шумен, профил: софтуерни и хардуерни науки.
3-то място: Андреана Иванова, ПГТТ „Атанас Димитров“, гр. Нова Загора, профил: програмиране.
Те бяха поздравени и наградени с подаръчни комплекти и сертификати от доц. д-р инж. Тодорка Георгиева, началник на отдел „Кандидат студентски прием“ и преподавател в ТУ – Варна.
Всички участници в конкурса получиха сертификати, а тези от XII клас ще имат възможност приоритетно да бъдат приети за студенти в определени специалности на Техническия университет – Варна за учебната 2024/2025 г.
В рамките на форума се състоя квалификационна кръгла маса „Професии на бъдещето“, с лектор доц. д-р Йордан Колев, предназначена за учителите – ръководители на участниците, която им осигури удостоверение с един квалификационен кредит.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.