През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 134 жилищни сгради с 1822 жилища в тях и 174 324 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 59 други сгради с 49 935 кв. м РЗП, съобщиха днес от Отдел „Статистически изследвания – Варна“ към Териториалното статистическо бюро – Североизток.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 20,7%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 201,7%, както и общата им застроена площ - със 114,9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 22,9%, а тяхната РЗП нараства над два пъти.
В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 12,4%, докато броят на жилищата в тях се увеличава със 167,9%, а разгънатата им застроена площ - с 91,5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 96,7%, както и разгънатата им застроена площ - с 94,7%.
По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 229 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област Пловдив с 217 броя и област Бургас с 145 броя.
През първото тримесечие на 2021 г. в област Варна е започнал строежът на 73 жилищни сгради с 634 жилища в тях и с 62 108 кв. м обща застроена площ и на 24 други сгради с 32 372 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 41.6%, жилищата в тях - със 7.3%, а разгънатата им застроена площ - с 46.0%. При започнатите други видове сгради е регистриран ръст с 14.3%, a при тяхната обща застроена площ - с 43.1%.
В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 3.9%, жилищата в тях с 4.1%, а разгънатата им застроена площ - с 15.7%. Започнал е строежът на 33.3% повече други видове сгради, като и общата им застроена площ се увеличава с 39.2%.
По започнато строителство на нови сгради област Варна е на шесто място в страната. Първа е област Пловдив - 168 жилищни и 60 други сгради, следвана от област София (столица) - 142 жилищни и 14 други сгради, област Бургас - 121 жилищни и 34 други сгради, област София - 100 жилищни и 15 други сгради и област Стара Загора - 50 жилищни и 69 други сгради.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.