Неправилно спрямо действащото потребителско законодателство е да се твърди,‭ ‬че след като краен клиент е подписал‭ ‬договор за стока или услуга,‭ ‬няма‭ ‬нелоялна търговска практика.‭ ‬Позицията е на основателя на онлайн платформата‭ „‬Ние,‭ ‬потребителите‭“ ‬Габриела Руменова по повод теза на Комисията за защита на потребителите‭ ‬(КЗП‭)‬във връзка‭ ‬с нов казус с договор за покупка на скъпа козметика за‭ ‬1300‭ ‬лв.‭

Потърпевшият потребител Мая Въжарова разказа пред медиите,‭ ‬че след‭ ‬телефонно обаждане с покана за безплатна процедура в козметичен салон,‭ ‬дори самата тя не може да си обясни как си тръгва от манипулацията с‭ ‬договор на толкова висока стойност със срок на изплащане‭ ‬33‭ ‬месеца.‭

Габриела Руменова уточнява,‭ ‬че действително веднъж сключен,‭ ‬договорът може да бъде разтрогнат само по съдебен ред или по взаимно съгласие.‭ ‬Но‭ ‬обстоятелството,‭ ‬че потребителят е подписал договор,‭ ‬не е повод да се твърди,‭ ‬че не е налице нелоялна търговска практика.‭ ‬Напротив,‭ ‬аргумент е казусът да се изследва‭ ‬с цел да се установи дали той не е‭ ‬подписан именно в условия на прилагането на нелоялна търговска практика,‭ ‬например‭ ‬премълчаване на важна информация,‭ ‬принуда и др.‭

Включително трябва да се вземе предвид и общия закон‭ – ‬Закона за договорите и задълженията,‭ ‬където в чл.‭ ‬12‭ ‬се посочва:‭ „‬При воденето на преговори и сключването на договори‭ ‬страните трябва да действат добросъвестно преди,‭ ‬по време и след неговото действие.‭“ ‬За недобросъвестност се дължи обезщетение.‭

„Освен това,‭ ‬съгласно Закона за защита на потребителите,‭ ‬правото на отказ в‭ ‬14-дневен срок важи,‭ ‬както за покупки през интернет,‭ ‬така и договори извън търговски обект‭ – ‬способът за продажба,‭ ‬който е приложен в конкретния случай.‭“‬,‭ ‬разяснява още Руменова по повод разписаната клауза в договора на козметичната компания,‭ ‬че отказ от покупката е възможен само при онлайн покупки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.