Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи увеличението на командировъчните в страната и чужбина. Предложенията срещнаха широка подкрепа от работодателите, а от синдикатите им дадоха зелена светлина, макар и с някои забележки, съобщи „24 часа”.

Основните промени са увеличаване на минималния размер на дневните пари от 20 на 40 лева, като да има възможност те да бъдат до 120 лв, ако това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикат, заповедта за командироване да може да се издава електронна, като заверяването да не е задължително, а по преценка на работодателя, както и изплащането на пътните за гориво при пътуване с личен автомобил да се изплащат за градско и извънградско, а не както е до момента само за извънградско.

Предложението срещна подкрепата на работодателите от страна на АИКБ, Българска стопанска камара, КРИБ, Съюза за стопанска инициатива.

"От години въпроса за командировъчните се поставя, но не се решава, затова добре е, че поехте отговорността за това да увеличите командировъчните, да ги приведете в съответствие с нуждите и възможността човек да си изпълнява функциите без да изпада в положение на допълнителни разходи за своя сметка. Както обичайно, ние направихме проучване какво е мнението на бизнеса, затова и адмирираме стъпката, която се прави, защото болшинството от фирмите почти единодушно одобряват тази стъпка", каза Цветан Симеонов от Българска търговско-промишлена камара. Той обаче обясни, че фирмите имат притеснения, че така се натоварват колективните трудови договори с неща, които не са присъщи.

"Аргументите за това са, че е нормално и се радваме, че това бе възприето като предложение колективните органи на една фирма да могат да взимат решение за командировъчните, но едва 10% имат съгласие това да се решава в колективни трудови договори", каза Симеонов и обясни, че счита за неправилно да се остави равностоен глас на синдикатите в КТД да решават размера на командировъчните, тъй като те не носят никаква отговорност за състоянието и управлението на предприятията.

Синдикатите изразиха принципна подкрепа за предложенията.

Според Любослав Костов от КНСБ увеличението на командировъчните трябва да се определя в зависимост от инфлацията и цената на храните.

През 2008 г. 20 лв са били 3,6% от тогавашната средна работна заплата, а сега са 1,1%. С предложението за 40% това се вдига на 2,35%, обясни Костов. Той изрази подкрепа от името на синдиката, но предложи да се измисли механизъм, който да обвързва командировъчните със средната работна заплата или друг показател, което да гарантира по-честата им актуализация.

Критика дойде от Ваня Григорова от КТ "Подкрепа", която въпреки това изрази подкрепа за него. Тя обаче изрази опасения за липсата на автоматизиран механизъм за изчисляване на командировъчните, тъй като според нея това ще доведе до нов дълъг период, в който те да не се актуализират, както и за решение да отпадне ангажимента да се заверяват командировъчните.

Министърът на труда Лазар Лазаров обясни, че министерството ще се въздържи от въвеждането на автоматичен механизъм, защото това би създало евентуални проблеми за предвидимостта при изготвяне на бюджети.

"Виждате каква е позицията - при 10% одобрение няма как да си изкривим душата и да кажем, че е добре, но правителството решава. Навремето и планът Маршал е имал 20% одобрение, но се оказа работещ", каза още Цветан Симеонов от БТПП.

Синдикати и работодатели постигнаха принципно съгласие и по отношение на командировъчните в чужбина, за които се предвижда да скочат с поне 10%, като се предлага сумите да се определят на база разликите в стандарта на живот между България и местоназначението.

АИКБ, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, КРИБ и Съюзът за стопанска инициатива подкрепиха промените.

От БТПП изразиха опасения, че средствата за Австралия са недостатъчни, както и че би било добре разликите в командировъчните за различните държави да не са големи, а от БСК призоваха социалните партньори да се включват по-рано в работата по подобри промени, особено когато има съгласие сред тях.

Принципна подкрепа изразиха от КНСБ, но според тях няма достатъчна обосновка за диференцираните размери на командировъчните за различните страни. Костов даде пример - увеличението на командировъчните за Унгария и Словакия е 11%, но там инфлацията е по-голяма от това.

"Очевидно е, че не се покрива инфлацията. Беше и казано, че целта не е да се покрие тя", каза Ваня Григорова от КТ "Подкрепа". Според нея трябва да се отчете ръстът на цените от 2004 г., когато е била последната актуализация на командировъчните, до 2023 г., а не да се изчисляват разликите в стандарта на живот.

Григорова обясни, че от КТ "Подкрепа" са се свързали с протестиращите служители от външното министерство, които твърдо са заявили, че е невъзможно да се издържат в чужбина дори и с актуализираните командировъчни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.