Трима юристи, завършили специалност „Право“ във Варненския свободен университет избраха Окръжен съд – Варна, където да преминат задължителния си стаж. Те бяха приветствани с добре дошли лично от председателя на съда – съдия Марин Маринов и административния секретар Красимир Чернев.

„Желая Ви успех! Образованието е само отправна точка. Развитието Ви зависи от мотивацията Ви. Ще Ви подкрепяме да се учите. Но не можем да Ви дадем повече от това, което искате да вземете. Имате възможност да се запознаете с дела, как се води протокол от съдебно заседание, как се пише съдебно решение, къде е мястото на всеки в съдебната зала. Правото е изкуството на справедливото и доброто и нашата мисия е да помагаме на хората, като потушаваме неразбирателствата и подобряваме живота им“ сподели с новопостъпилите съдия Маринов.

Той обясни на стажантите, че следващите 2 месеца им предстои да се запознаят най- общо с дейността и функциите на съд, прокуратура, следствие, адвокатура и нотариат. След това завършилите юристи имат 4 месеца специализиран стаж. „Важно е през първите два месеца да се ориентирате къде бихте искали да задълбочите знанията си и да решите къде да продължите да работите“, посъветва юристите съдия Марин Маринов.

От началото на годината в Окръжен съд – Варна са встъпили общо 41 стажант-юристи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.