Селата Доброглед, Зорница и Любен Каравелово ще са на воден режим до средата на септември, съобщиха от ВиК - Варна. Причините се изясняват в момента, но факт са драстично намалелите запаси във водоемите, от които се снабдяват селата, след сухата зима, както и остарялата водопроводна мрежа, по която загубите на воден ресурс са почти наполовина.

Дебитът е драстично намалял и е възможно да има и неоткрита все още авария. Това съобщи заместник-кметът на община Аксаково инж.Красимира Дянкова. Повод за репортерската проверка беше жалбата, която жители на Доброглед са изпратили до ВиК - Варна, община Аксаково.

Ограничение на потреблението влиза от понеделник, 10 август.

Заповедта за водния режим ще бъде издадена до края на тази седмица, а ще влезе в сила най-вероятно от понеделник.

Загубите на вода от водоизточника до потребителя са почти 50 %

Със заповедта ще бъдат въведени ограничения за потреблението на вода – тя не бъде само за питейно-битови нужди, като ще се забрани ползването и за градинско напояване, миене на автомобили и т.н. Не сме включили лимити за ползване, поясни Дянкова.

Засегнати ще са най-малко 2 300 човека

В Доброглед отдавна не е имало режим на водата, защото преди 10-т години изградихме допълнителен водоем за акумулиране на водни количества, съобщи заместник-кметът на Аксаково.

За село Зорница има миналата година е подписан договор за изготвяне на проекти и подмяна на довеждащите водопроводи, към днешна дата проектите са готови и е издадено разрешение за строеж, който ще започне най-вероятно през септември, каза още Дянкова.

За Любен Каравелово, което е най-голямото от трите села и е с над 1 700 жители, през последните две години е бил подменен изцяло довеждащия водопровод от каптажите до водоема на селото, който е с дължина 2 км, съобщи “Радио Варна”.

Снимка: БНР

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.