Христина Стойчева, директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в Министерство на транспорта информира, че в Рейдовата кула във Варна ще бъде базирана интегрирана информационна система (ИСС) за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване (БМОРТС).

Изграждането на системата се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г.

Системата е базирана на модулна архитектура, която ще позволи бъдещето й надграждане и интегриране със системите на институциите, ангажирани с аварийно-спасителна дейност на море при различни аварийни ситуации, борба с нефтени разливи и други видове замърсявания, оказване на помощ на бедстващи съдове или бедстващи хора.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.