Екипът на Историческия музей в Попово откри, документира и временно покри зидан гроб от римско време. Той е напълно запасен и е намерен случайно при есенна обработка на земеделска земя на територията на община Попово, разказа директорът на културната институция Владимир Иванов, цитиран от БТА.

Предполага се, че гробът е част от некропол. Вчера той е документиран и временно покрит с дифузионна мембрана и геотекстил. Специалистите са категорични, че датировката му е към 2-ри - 3-ти век. Описани са тухлите и градежът.

Дни след като музейният екип приключи археологическия сезон за тази година, идва и новата находка. Гробът е засечен случайно от тракторист, извършващ дълбока оран на 17 ноември следобед. Машината закача каменна плоча и се открива зидания гроб. Уведомени са специалистите от музея, които веднага отиват на място, но поради късния час, ранното смрачаване и неблагоприятните метеорологични условия не успяват да изпълнят много от задачите. Открити са части от човешки череп, долни крайници и костици от стъпала.

Вчера работата на терен продължи. „Интересно е, че досега в района няма регистрирана подобна археологическа структура. Първоначалните наблюдения говорят, че погребаният не е случаен човек заради вида на тухления градеж“, коментира Иванов.

Директорът добави, че всички институции, имащи отношение към опазване на културното наследство, са уведомени. Очаква се комисия от Министерството на културата на посети обекта и да даде предписания за последващи действия.

Намеренията на ръководството на Историческия музей в Попово са да бъдат осигурени средства за извършване на геофизическо проучване на участъка. Предположенията са, че некрополът заема площ около 30 дка. Още повече, че механизаторът е съобщил, че и друг път е попадал на каменни структури.

„Това е сериозно предизвикателство за нас, но и за науката“, добави Владимир Иванов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.