По тема номер 10 е държавният зрелостен изпит за всички ученици, които днес се явяват за придобиването на професионална квалификация, съобщи БТА. За този изпит бяха подготвени 18 теми за проверка на теоретичните знания на зрелостниците, като изпитният вариант беше изтеглен в присъствието на служебния заместник-министър на образованието и науката Таня Михайлова.

Днес се провеждат изпити по близо 180 професии, по които се обучават ученици в страната.

Близо 25 000 гимназисти полагат днес втора задължителна матура по профилиращ предмет, а около 21 000 са на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Близо половината от пожелалите да се явят на изпит по професия ще защитават дипломен проект, а други ще развиват изпитна тема по теория на професията или ще решават тест по теория на професията.

Резултатите от днешните изпити ще бъдат обявени до 7 юни.

На зрелостния изпит по български език и литература, който беше на 17 май, се явиха 46 923-ма дванадесетокласници, съобщиха тогава от Министерството на образованието и науката. Интерпретативно съчинение на тема "Цената на компромиса" в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски или есето "Мълчанието - сила или безсилие". Това се падна на зрелостниците на 41-вия въпрос от държавния зрелостен изпит по български език и литература тогава. Те имаха възможност да избират върху коя от темите да разсъждават.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.