Един пост в социалните мрежи предизвика доста емоции, които идват от Провадия. Той е в противовес на нехайството, което наднича отвсякъде. Една млада учителка от училище "Христо Смирненски"- Гергана Боева, нейната сестричка и група деца (повечето настоящи или бивши възпитаници на Първо училище) през летните месеци оставят игрите и забавленията и надяват ръкавици, вземат чували и почистват района от Минералните бани до парк "Ловен дом".

Правят това, което мнозина не искат и дори да си помислят да направят. Своеобразната група ентусиазирани еколози в района на Провадия знае, че с мрънкане, възмущение и безсърдечие нищо не се получава. Трябва и личен пример. За да стане поне част от града малко по-чист.

За всички тях добрият пример твори добро.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.