От ТПМЦ - Варна съобщиха, че тази вечер в 19:00 часа в Летния театър ще се състои Генералната репетиция на операта "Вълшебната флейта" от Моцарт.

Тя е премиера за фестивала "Опера в Летния театър" и част от Международния музикален фестивал "Варненско лято" 2021.

Организаторите направиха уточнение, че при лошо време генералната репетиция ще се състои в 20.00 часа, но на Основна сцена в Оперета.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.