От тази вечер до 13 септември 2020 г. във ФКЦ – Варна ще се проведе ХVІ-то издание на Световния фестивал на анимационния филм. Организаторите са подготвили разнообразни анимационни събития. Конкурсната програма и „Панорама“ представят най-актуалните и добри филми от анимационния свят.

 

В рамките на фестивала ще бъде организирана традиционна детска работилница, където малчугани ще имат възможност да създадат собствен филм. Провеждат се специализирани лекции, мастър-класове, прожекции на студентски филми от университети с профил анимация, програми с най-доброто от гостуващи ни фестивали, документални филми, изложби и още много и интересни събития през септември.

Пълната фестивална програма може да видите на адрес: https://fccvarna.bg/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8/2020/xvi-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-2020

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.