Античният фестивал "Марцианопол - животът в Древния град" ще се проведе на 11 юни в античния Амфитеатър на град Девня.
Участници от Румъния и България отново ще представят бита, обичаите и военното дело на един от най-значимите градове в Римската империя. Организаторите канят всички, които пожелаят, макар и за ден да се върнат с машината на времето в света на древния Рим. Така ще се почувства най-добре духът и атмосферата на живота на някогашния Марцианопол.

Входът на атракцията е свободен

Начало на фестивала 10.30 ч.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.