Поради зачестилите запитвания относно закупуването на абонаментни карти за пенсионери от общинската фирма ТАСРУД информират, че те могат да ги подновят по-рано, без да губят от срока им на валидност.

Преобладаваща част от хората от третата възраст, ползващи обществен транспорт, предпочитат да купуват абонаментни си карти за тримесечен период. В момента този тип карти са валидни за периода 15.07- 15.10.2022 г.

С цел избягване на струпване на граждани при подновяването на картите, което обикновено става в периода 05.10 - 15.10, е препоръчително абонаментът за следващото тримесечие да започне още сега. На хората, които се възползват от предложението, ще им бъдат издавани електронни карти - пластики. Така следващия тримесечен период автоматично ще влезе в сила след изтичането на валидните в момента абонаменти, посочват от ТАСРУД.

За издаването на новите електронни карти няма да е необходима снимка, тъй като служителите на общинското дружество ще снимат гражданите в пунктовете в момента на издаването на електронните карти. Хората трябва да представят само лична карта и решението за пенсиониране, при условията на глава VI, чл.68 от Кодекса за социално осигуряване при навършване на 65 години.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.