Тържествено честване по повод 15 години от създаването на административните съдилища в РБългария се проведе днес в конферентната зала на хотел „Адмирал“. В честването взеха участие Атанаска Дишева – член на ВСС, Председателят на ВАС – Георги Чолаков, председатели на Административните съдилища в страната, председателите на Варненския апелативен съд, Варненския окръжен съд и на Районен съд – Варна; съдии, които работят и са работили през годините в Административен съд – Варна, представители на академичната общност в града.

С видеообръщение към участниците в конферентната среща се обърна конституционният съдия – Константин Пенчев. „Вие показахте, че работите добре и сте необходими за обществото и то – много, много необходими. Желая Ви здраве и много успехи и да знаете, че трябва да се гордеете с това, което направихме“ – каза Константин Пенчев.

Филм на тема „Образование и правораздаване в един общ път“ бе излъчен по повод 5-годишното сътрудничество между Административен съд – Варна и ИУ-Варна. Доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“ в ИУ-Варна поднесе приветствие от името на академичното ръководство на Университета.

Яни Янев – вицепрезидент на ВСУ „Ч. Храбър“ също отправи поздрав към присъстващите на форума. От името на двата Университета – Варненски свободен университет и Икономически университет – Варна на Председателя на Административен съд – Варна бяха връчени плакети по повод честване 15-годишнината от създаването на Административен съд – Варна.

Елена Янакиева – председател на Административен съд – Варна, изнесе доклад на тема: „15 години административно правораздаване в България“.

На участниците в събитието бяха раздадени сборници „15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи“, които включват докладите от проведената през месец юни тази година конференция в ИУ – Варна.
Организатори на националното честване са Върховният административен съд и Административен съд – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.