Артистична програма и щанд за представяне на изделия, изработени от потребители на социални услуги и продукти от социални предприятия подготвят във Варна. Проявата и съпътстващите дейности са в подкрепа на кампанията „Родени готови“ за отмяна на запрещението на хора с увреждания.

Организаторите отправят покана към жителите на Варна и гости на града да участват в Пърформънс под наслов „Застани до мен“, който ще се проведе на 28.05.21 от 16.00 ч. на пл. Антон Новак - входа на Морската градина, съобщава Радио Варна.

Атрактивна арт инсталация “Застани до мен“ ще приканва хората да засвидетелстват своята съпричастност към каузата. Плакати с потретите на лица с увреждания, ще напомнят за възможностите на хората с увреждания да упражняват правото си на труд и да се чувстват равнопоставени.

Специално участие в пърформанса ще вземе известният варненски изпълнител Теди Генев с новата си песен „Подари ми мечта, посветена на каузата. Съорганизатори на инициативата Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения и Сдружение «Семеен център Мария»- Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.