Те са внесли искане по този повод през 2018 година, но до този момент няма решение - обясни Красен Йолов, който от години е на стоянката до „Севастопол”.

Според него, стоянките, както са разположени сега, не са функционални за града. Около 100 човека настояват да се върнат старите стоянки. Искането им е свързано със стоянката на Севастопол, която е до и върху пешеходна пътека. Сега регламентираните места са 8, а искането им е за още две. Според таксиметровите шофьори знакът може да бъде възстановен за две минути, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.