В началото на месец юни от МРРБ съобщиха, че са създадени нови правила за разполагане на палатки, кемпери или каравани извън къмпингите. Сега те са предложени на обсъждане и е възможно да бъдат въведени съвсем скоро. Те са разписани в обявената от служебния кабинет проект на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временното им разполагане.

Според текста общините трябва да обявят регистър на местата за временно разполагане към своята територия. Те няма да се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма, но едновременно с това ще трябва да имат осигурени транспортен достъп, охрана, преносими химически тоалетни и сметоизвозване.

Но според мнозина свободно къмпингуващи този проект е просто една забрана, на която й е сбъркано името. Защото тя йезуитски казва: вие може да ходите където искате, стига да сте високи 2 метра и 30 сантиметра минимум, по-ниските не може. Тя създава нелогични, изключително ограничителни и административно утежняващи правила, които са непосилни за никой къмпингар, за да се случат. Това коментира адвокат Дончо Бораджиев от Сдружение „Да спасим Корал” и инициативата „Да спасим Карадере” в предаване на Радио Варна.

На местата, където има интерес хората да ходят да се сложи контейнер за смет

Ще пишем становище и ще използваме всички законови мерки да участваме в едно обществено обсъждане, но въпреки уважението към правото, считам, че тук правни аргументи са излишни. Ние трябва просто да излезем на протест и да кажем, че така не може да бъде! Не може да да оправяме покрив на сграда без основи. Тази наредба е едно недоносче, толкова забраняваща и утежняваща, допълни Бораджиев.

Най-вероятно предложеният за обсъждане текст ща доведе до протестни действия от страна на свободно къмпингуващи.

А ето и предложения за обсъждане текст:

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги.

Проектът на Наредба е изработен на основание разпоредбата на чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, съгласно която условията и редът за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

Местата за временно разполагане не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. Те могат да се обособяват за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в поземлени имоти или в части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.

Обособяването на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани се разрешава със заповед от кмета на общината за срок до 3 години във времевия период от 1 май до 30 септември.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.