Образувалото се свлачище на част от стената на микроязовира в град Земен откъм въздушния откос е овладяно, съобщиха от общината.

Обявеното вчера 24-часово бедствено положение изтече и няма да бъде удължавано. Няма опасност за населението.

В момента водата в язовира е под нивото на свлачището и на 1.5 м над санитарния минимум, съобщи кметът Димитър Сотиров, който макар и в болничен отпуск е в непрекъсната връзка със заместника си Димитър Боянов.

Самото свлачище е подхванато със скална маса от близката кариера и цялостното му укрепване предстои. Свличането на земна маса на част от стената откъм въздушния откос е било установено в четвъртък.

През цялата нощ язовирът е бил наблюдаван, а вчера е започнало и допълнително източване на водата с хидромоторна помпа, съобщава БНР.

Микроязовирът остава под наблюдение. Той е общинска собственост и се използва за напояване. Разположен е върху 16 дка и е на разстояние 3 км от Земен. Според общинското ръководство причина за свлачището са поройните дъждове.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.