На 28 август, петък от 19 ч., на ул. Воден 25, в просторните зали на арт галерията “Тереза Зиковска” във Варна, проф. Свилен Стефанов ще открие самостоятелната си изложба.

Тук зрителят ще се докосне до една подчертано не особено характерна и доста различна живопис, в подчертани хоризонтални формати, която провокира със своята странност, нелогичност и емоционалност.

Експозицията в галерия ще може да бъде разгледана до 16 септември

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.