За тежка катастрофа на кръговото кръстовище на Максуда във Варна алармират свидетели на инцидента в социалните мрежи.

Там очевидци разказват, че автомобил "Субару" се е поднесъл на хлъзгавия участък от течащата от месеци в района вода. Според снимките, публикувани в социалните мрежи, автомобилът след загубата на контрол се е блъснал и в крайпътна сграда.

По първоначална информация, в автомобила са пътували момче и момиче, които не са пострадали сериозно в инцидента.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.