По инициатива на Студентския съвет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе първата работна среща на студенти и преподаватели от различни университети, които в следващите месеци ще изследват и ще анализират въпроси, свързани с подобряването на законодателната рамка за студентското финансиране.

В срещата участваха проф. Даниела Бобева – водещ икономист, финансист и преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“, проф. д.ик.н. Димитър Канев - зам.-ректор на университета, доц. д-р Елеонора Танкова – декан на Факултет „Международна икономика и администрация“, преподаватели, представители на Студентските съвети на ПУ „Паисий Хилендарски“, на УНСС и ВУЗФ.

Подобряването на условията за студентско кредитиране е сред приоритетните теми на Студентския съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“. По време на срещата беше изтъкнато, че според действащия закон кредит могат да ползват само студенти и докторанти, които се обучават в редовна форма на обучение, на възраст до 35 години и нямат друго висше образование.

„Целта ни е да помислим как да подобрим законодателството, свързано със студентското кредитиране, така че да дадем шанс на повече млади хора да учат висше образование. България е сред страните с най-нисък относителен дял на студенти в младежката възраст на населението, страната ни е една от петте държави с най-висока младежка безработица, а студенти масово напускат университетите по финансови причини“, коментира проф. Бобева.

В работната група участват обучаеми от Варна, Пловдив и София - представители на два частни и два държавни университета, което дава добър профил на работата. Студентите ще направят изследвания и ще анализират опита на други държави в областта на студентското финансиране, ще проучат мнението на колегите си, а също на банките и на бизнеса, ще обобщят и филтрират получените предложения. В следващ етап в проекта ще бъдат привлечени и по-широк кръг студенти и Студентските съвети.

„Идеята е младите хора да разберат технологията как един проблем може да се разреши с добра изследователска и експертна работа. Успехът ще е дори в това – да извървят целия път и да бъдат подготвени за бъдещето. Защото те не само ще чертаят, но и ще правят нашето бъдеще“, каза още проф. Бобева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.