От днес – 31 май до 11 юни 2021 г. в Административен съд – Варна ще бъдат на обучение студенти от трети и четвърти курс, специалност „Право“ за ежегодния си задължителен стаж.

При своето първо посещение в Административен съд – Варна, трима от стажант-юристите, четвъртокурсници в СУ „Климент Охридски“, посетиха съдебно заседание на председателя на съда – съдия Елена Янакиева и го обсъдиха след това с нея.

Съдебният администратор – Деница Станкова запозна младите хора със спецификата на административното съдопроизводство и с работата на специализираната администрация. В естеството на работа на съдебния помощник и изготвянето на проекти за съдебни актове ги въведе съдебният помощник Емил Йорданов.

Стажант-юристите се запознаха с пътя на документацията при образуването на едно съдебно дело, насрочването на заседание, събирането на доказателства и назначаването на експертизи, ролята на вещото лице в съдопроизводството.

Особен интерес за бъдещите юристи предизвика компютърното разпределение на делата на случаен принцип в рамките на обособените в съда съдебни състави.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.